Verb examples

#
Verb
English
Cls
Grp
tagadne (present)
pagātne (past)
nākotne (future)

Infinitive
form1 pers
2 pers
3 pers
1 pers
2 pers
3 pers
1 pers
2 pers
3 pers

es
mēs
tu
jūs
viņš
viņa
viņi
viņas 
es
mēs
tu
jūs
viņš
viņa
viņi
viņas 
es
mēs
tu
jūs
viņš
viņa
viņi
viņas 
1
būt
to be
I

esmu
esam
esi
esat
ir
biju
bijām
biji
bijāt
bija
būšu
būsim
būsi
būsit
būsiet
būs
2
augt
to grow
I
I
augu

audz


augu

augi3
bēgt
to flee
I
I
bēgu

bēdz

bēg
bēgu

bēgi

bēga

4
sist
to beat
I
I
situ

sit


situ

siti5
cept
to roast
to fry
I
I
cepu

cep


cepu
cepi6
mest
to throw
to cast
I
I
mētu

met


metu

meti7
cirst
to cut
to chop
I
II
cērtu

cērt


cirtu

cirti8
likt
to put
to bid
I
II
lieku

liec

liek
liku

liki

lika

9
vilkt
to pull
to drag
I
II
velku

vilku


vilku

vilki10
rakt
to dig
I
III
roku

roc


raku

raki11
skriet
to run
I
III
skrienuskrēju
12
krist
to fall
I
III
krītu

krīti

krīt
kritu

kriti

krita

13
just
to feel
I
III
jūtu

jūti

jūt
jutu

juti

juta

14
prast
to know
how
I
III
protu
protam
proti
protat
pagātne
pratu
pratām
praiti
pratāt
prata
pratīšu
pratīsim
pratīsi
pratīsiet
pratīs
15
tapt
to become
I
III16
glabt
to save
I
IV
glābju

glāb

glābj
glābu

glābi

glāba

17
kost
to bite
I
IV
kožu

kod

kož
kodu

kodi

koda

18
lauzt
to break
I
IV
laužu

lauz

lauž
lauzu

lauzi

lauza

19
ciest
to suffer
I
IV
ciešu

ciet

cieš
cietu

cieti

cieta

20
teikt
to say
I
IV
teicu
teicu

21
braukt
to go
to drive
I
IV
braucu
braucu

22
beigt
to finish
I
IV
beidzu

beidz


beidzu

beidzi23
krāt to collect
to save
I
IV
krāju

krāj


krāju

krāji24
spēt
to be able
I
IV
spēju
spēju

25
ņemt
to take
I
26
lūtz
to break
I
V
lūstu

lūsti


lūzu

lūzi27
līt
to rain
to pour
I
V
līst
lija

28
salt
to freeze
I
V
salštu
salu

29
klūt
to become
I
V
kļūstu
kļuva

30
iet
to go
I

eju
ejam
ej
ejat
iet
gāju
gājām
gāji
gājāt
gāja
iešu
iesim
iesi
iesiet
ies
31
ēst
to eat
I
I
ēdu

ēd


ēdu

ēdi32
dzert
to drink
I
33
dot
to give
I

dodu
dodam
dod
dodat
dod
devu
devām
devi
devāt
deva
došu
dosim
dosi
dosiet
dos
34
nākt
to come
I
I
nāku
nākam
nāc
nākat
nāk
nācu
nācām
nāci
nācāt nāca
nākšu
nāksim
nāksi
nāksiet
nāks
35
prast
to know
I
36
celt
to bring
I
37
pirkt
to buy
I
II
pērku
pērkam
pērc
pērkat
pērk
pirku
pirkām
pirki
pirkāt
pirka
pirkši
pirksim
pir=ksi
pirksiet
pirks
38
pardot
to sell
II
39
īrēt
to hire
II

īrēju
īrējam
īrē
īrējam
īrē
īrēju
īrējām
īrēji
īrējāt
īrēja
īrēšu
īrēsim
īrēsi
īrēsiet
īrēs
40
solōt
to walk

41
lēkt
to jump
I
42
lidot
to fly
II
43
peldēt
to swim

44
lasīt
to read
III

lasu
lasām
lasi
lasāt
lasa
lasīju
lasījām
lasīji
lasījāt
lasīja
lasīšu
lasīsim
lasīsi
lasīsiet
lasīs
45
rakstīt
to write

46
runāt
to speak
II
47
strādāt
to work
II

strādāju
strādājam
strādā
strādājat
strādā
strādāju
strādājām
strādāji
strādājāt
strādājāt
strādāšu
strādāsim
strādāsi
strādāsiet
strādās
48
klausities
to listen

49
dzirdēt
to hear

50
saprast
to understand

51
mirt
to die
I
V
mirstu
miru

52
braukt
to ride

53
raudāt
to cry

54
saukt
to shout

55
smaidīt
to smile

56
domāt
to think
II
57
ceļot
to travel
II
58
jautāt
to ask
II
59
maksāt
to pay
II
60
mazgāt
to wash
II
61
meklēt
to look for
II
62
spēlēt
to play
II
63
zīmēt
to draw
II
64
medīt
to hunt
II
65
dzīvot
to live
II

dzīvoju
dzīvojam dzīvo dzīvojat dzīvo dzīvoju dzīvojām dzīvoji dzīvojāt dzīvoja dzīvošu dzīvosim dzīvosi dzīvosit
dzīvosiet
dzīvos
66
dabūt
to get
II
67
dziedāt
to sing
III
68
gribēt
to want
III
69
dalīt
to split
III
70
sviecināt
to greet
III
71
dāvināt
to make a present
III

dāvinu
dāvinām
dāvini
dāvināt
dāvina
dāvināju
dāvinājām
dāvināji
dāvinājat
dāvinja
dāvināšu
dāvināsim
dāvināsi
dāvināsiet
dāvinās
72
redzēt
to see
III

redzu
redsam
redzi
redzat
redz
redzēju
redzējām
redzēji
redzējāt
redzēja
redzēšu
redzēsim
redzēsi
redzēsiet
redzēs
72
gatavoties
to prepare
III

gatavojos
gatavojamies
gatavojies
gatavojāties
gatavojās
gatavošos
gatavosimies
gatavosies
gatavosieties
gatavosies

73
kavēties
to linger
III
74
mazgāties
to wash
III

mācos
mācāmies
mācies
mācāties
mācās
mācījos
mācījāmies
mācījies
mācījāties
mācījās
mācīšos
mācīsimies
mācīsies
mācīsieties
mācīsies
75
sasveicināties
to greet
III
76
mācīties
to learn
III
77
vēlēties
to wish
III